Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Кръстосана оклузия

8-годишно момче с кръстосана оклузия

Пациент с двучелюстна ретрузия, двучелюстна компресия, кръстосана оклузия във фронта, медиална оклузия. Корекцията дава възможност за нормално развитие на челюстите. Лечението е проведно с горна лингвална дезартикулираща пластинка от д-р Галин Гаврилов.