Новини

Сключен договор по процедура BG-RRP-3.005

03.07.2023 Актуално

Сключен договор по процедура BG-RRP-3.005

Сключен договор по процедура  BG-RRP-3.005

На 03.07.2023 г. „ВАЛОР-ОРТО ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ОРТОДОНТИЯ“ ООД подписа АДБФП по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) № BG-RRP-3.005-6176-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “.

 

Обща цел на проекта: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на „ВАЛОР-ОРТО ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ОРТОДОНТИЯ“ ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

 

Очакваният ефект е улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация на компанията

 

Обща стойност: 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. европейско съфинансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

Новата технология, базирана на ИКТ, ще допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на ВАЛОР-ОРТО чрез внедряване на информационна и комуникационна технология и решение, осигуряващо повишаване нивото на дигитализация в предприятието: Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система). Новата технология, базирана на ИКТ ще допринесе за увеличаване на производителността на услугите, подобряване на пазарното присъствие и развитие на потенциала на компанията за устойчивост и растеж. Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на ВАЛОР-ОРТО.


www.eufunds.bg

Проект BG-RRP-3.005-6176-C01 " Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ВАЛОР-ОРТО ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ОРТОДОНТИЯ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.